ALGEMENE VOORWAARDEN


1. ALGEMENE INFORMATIE

De site "www.joséalvarez.be" is ontwikkeld door het bedrijf Netoptic, wiens hoofdkantoor is gevestigd in 1480 Saintes, Avenue Landas 13, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0413.838.127. 


2. TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot de website www.kinto.be en/of het gebruik ervan is onderhevig aan het volledig kennisnemen van deze voorwaarden en impliceert automatisch het accepteren zonder beperking van deze algemene gebruiksvoorwaarden in hun meest recente versie.

Netoptic peut modifier à tout moment les présentes conditions générales, notamment afin de respecter toute nouvelle réglementation ou législation ou afin d’améliorer la consultation du site par l’utilisateur. Netoptic invite les utilisateurs à s’y reporter régulièrement afin d’être informé des modifications y apportées et s’y conformer le cas échéant.


3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze site en zijn gehele inhoud, met inbegrip van maar niet uitsluitend de teksten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, tekeningen, illustraties, video's, geluidsfragmenten, foto's, lay-out en andere kenmerkende elementen evenals het ontwerp, de vorm, eventuele databases en sommige software die wordt gebruikt op deze site of in de nieuwsbrieven zijn eigendom van Netoptic en/of worden onder licentie gebruikt. Geen van deze elementen kan worden gebruikt voor welk doel dan ook zonder toestemming van Netoptic.

Door de aanvaarding en naleving van deze voorwaarden, geeft Netoptic gebruikers het recht op persoonlijk, privé, afzonderlijk en niet-exclusief gebruik van de site en de beschermde werken waar ze het recht van intellectuele eigendom op heeft, tenzij anders overeengekomen met Netoptic. Netoptic heeft het recht om op elk moment dit gebruik te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

De gebruiker mag de inhoud van de site alleen downloaden, presenteren of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik met behoud of vermelding van alle rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom die zijn opgenomen in de informatie of het materiaal dat zou worden gedownload, tenzij anders overeengekomen met Netoptic. Deze beperking is van toepassing ongeacht het medium, de wijze van reproductie, weergave en/of wijziging en ongeacht de duur. Elke ongeoorloofde handeling vormt een inbreuk met strafrechtelijke gevolgen. 


4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op deze site te gebruiken overeenkomstig deze algemene voorwaarden en de wetgeving. Hij verbindt zich ertoe om op deze site geen onrechtmatige handelingen te verrichten die de rechten en belangen van derden aantasten en/of de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten bedrijf kunnen stellen, in diskrediet kunnen brengen of het functioneren ervan beperken. De gebruiker stemt er eveneens mee in dat hij op deze site geen enkele handeling pleegt, geen enkele verklaring aflegt en geen enkele actie onderneemt die de naam en het imago van Netoptic of haar producten kan aantasten.

Het is de gebruiker verboden om op enigerlei wijze bepaalde inhoud die kan worden beschreven als illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor de privacy van anderen, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk of schadelijk voor minderjarige gebruikers, te versturen of over te dragen.


5. PERSOONSGEGEVENS

Hiervoor verwijst Netoptic de gebruiker door naar de privacyverklaring onderaan op deze pagina www.joséalvarez.be, die is opgesteld conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


6. WEBLINKS NAAR ANDERE SITES

Elke creatie van hyperlinks via de site www.joséalvarez.be is verboden zonder voorafgaande toestemming van Netoptic.

De site biedt toegang tot andere Netoptic-sites en sites die behoren tot de partners van Netoptic, door hyperlinks of door integratie van de inhoud van partner-websites op de site. Hoewel de keuze van de links naar de externe internetsites met zorg en bijzondere aandacht is gedaan, wijst Netoptic elke verantwoordelijkheid voor de inhoud, wettigheid, juistheid of functie van deze sites af. Netoptic is niet aansprakelijk voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van sites van derden.

De gebruiker is verantwoordelijk en draagt alle risico's die verbonden zijn aan zijn gebruik van de site waarop hij terecht komt via een hyperlink op deze site, in het bijzonder wanneer hij vertrouwt op de geschiktheid, de relevantie of het algehele karakter van die inhoud.


7. BEPERKINGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De gebruiker gebruikt de site volledig op eigen risico. In geen geval kan Netoptic aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade (materiële schade, verlies van gegevens, financiële schade,...) ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van deze site of van alle eraan gekoppelde sites.

Netoptic draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of een virus die de computer of de computer-apparatuur van de gebruiker zou kunnen aantasten als gevolg van het bezoeken of gebruiken van de site, het downloaden van delen ervan of illegale interventies in de informatiesystemen.

Netoptic doet er alles aan om op de website informatie te verstrekken van hoge kwaliteit. Netoptic kan echter niet de absolute nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie garanderen. Dus kan Netoptic, die onderworpen is aan een inspanningsverplichting, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade vanwege onjuist gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

Netoptic verbindt zich ertoe haar uiterste best te doen om de toegankelijkheid van de site voor de gebruikers op elk moment te garanderen. Echter, als de site niet beschikbaar mocht zijn, is Netoptic niet aansprakelijk ongeacht de oorzaak ervan.


8. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de inhoud of de toepassing van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Netoptic heeft het recht om juridische stappen te nemen tegen gebruikers die handelen op een manier die kan worden beschouwd als illegaal of frauduleus of in strijd met deze voorwaarden.